Menü için tıklayınız

Veteriner Klinik Devir ve kapatma işlemleri

Veteriner Klinik Devir ve kapatma işlemleri

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

                Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış izni bulunan Veteriner Hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi sahipleri Veteriner hekimlerin devir, nakil ve kapatma işlemlerinde Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkındaki Yönetmeliğin (24/12/2011/RG-28152 değişik 20/12/2014/RG-29211) 46. Maddesinin 6. Fıkrasında” bu maddenin 1,2,3,4 ve 5. Fıkralarındaki sorumlulukları yerine getirmeyenlere 2 yıl süreyle perakende satış izni düzenlenmez.” Denildiğinden mağduriyet yaşamamaları için yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeleri önemle duyurulur.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28152

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Nakil, devir ve kapatma işlemleri

MADDE 46 – ( Başlığı ile birlikte değişik:RG-20/12/2014-29211)

(1) Perakende satış izni sahibi, iş yerinin nakli halinde, izne esas ilgili belgeleri nakil yapılan yer için yeniden düzenleyerek dilekçe ve eski izin ile il müdürlüğüne başvurur. İlk müracaatta olduğu gibi yapılan tetkikler sonucunda başvurunun uygun bulunması halinde yeni belge düzenlenir. Nakil işlemi farklı bir il sınırları içerisine gerçekleştirilecek ise eski perakende satış iznini veren il müdürlüğünün devir yazısı ile devir esnasındaki stok ürünlere ilişkin bilgiler başvuru evraklarına eklenir.

(2) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesinin devri halinde perakende satış izni geçerliliğini yitirir. Satış yerini devralan kişiler, kendileri adına yeniden perakende satış izni almak üzere bir dilekçe ekinde eski satış izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurur.

(3) İşyerinin devri veya kapatılması durumunda, perakende satış izni sahibi ya da ölümü halinde yasal varisleri izni veren il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurur. İl müdürlüğü 15 gün içerisinde başvuruya ilişkin yerinde denetim gerçekleştirir. Denetim Defteri, Narkotik Psikotropik Ürünler Stok ve Sarf Defteri ile diğer defterler muhafaza edilmek üzere il müdürlüğünce bir tutanak ile teslim alınır, diğer kayıtlar süresince saklanmak üzere izin sahibine teslim edilir.

(4) Stoktaki ürünler tutanakla tespit edilir ve başka bir perakende satış yerine devredilmek veya satın alındığı yere iade edilmek üzere izin sahibine teslim edilir. İstenilmesi veya raf ömürlerinin dolması halinde ürünler imha edilir. Bu işlemler il müdürlüğünün izni ve bilgisi dâhilinde yapılır. Altı ay içerisinde devir veya iade edilmeyen ürünler masrafları sahibine ait olmak üzere imha edilir.

(5) Devir veya iade edilecek ürünlerin muhafaza koşullarına ilişkin kayıtları izin sahibi temin eder.

(6) Devir ve kapatmalarda bu Yönetmelikle belirlenen sorumluluğunu yerine getirmeyen perakende satış izni sahibine iki yıl süreyle perakende satış izni düzenlenmez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111224-6.htm