Menü için tıklayınız

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu "Tehlike arz eden ırklar"

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu "Tehlike arz eden ırklar"

Son günlerde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda “Tehlike arz eden türler” olarak geçen Pitbull Terrier, Dogo Argentino ırkı köpeklere ilişkin Odamıza gönderilen yazılara yanıtımız ve Odamızın bu konuyla ilgili yapmış olduğu toplantı ve çalışmalara istinaden oluşturduğu görüş aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesinin l bendi ve mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 22.04.2008 tarih ve 126 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere; Pitbull terrier, Japanese tosa, Fila brasilerio ve Dogo argentino gibi tehlike arz eden hayvanların üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkemize girişi, satışı ve reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve hediye edilmesi yasaklandığı bilinmektedir.
“Şikayet üzerine yapılan denetimlerde düzenlenmiş belgelerde imzası bulunan Veteriner Hekimlerin ülkemizde yasaklı hayvanlar kapsamında yer alan ilgili hayvanlara uygulanan hükümlere uymadığı, yasaklı hayvanlara sağlık belgesi düzenlediği ve ilgili belgede hayvanlara yapılan aşılara ait bilgilerin yer aldığı görülmektedir” denilerek konuyla ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılması hususu belirtilmektedir.
Ancak ne Hayvanları Koruma Kanununda tehlike arz eden hayvanlarla ilgili maddelerde ne de Genelgelerde; Veteriner Hekimlerin söz konusu hayvanları tedavi etmeleri, aşı uygulamalarını yapmaları ya da yaptıkları uygulamaları gösteren sağlık karnesini vermelerinin yasak olduğuna dair yasal düzenlemeler bulunmamaktadır.
Unutulmamalıdır ki Hayvanları Koruma Kanununun amacı Veteriner Hekimliği mesleğinin de temel amaçlarından olan; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Veteriner Hekimlik mesleğinin önceliklerinde de yine Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4-g de belirtilen “Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır” hususu yer almaktadır.
Bu maddeler doğrultusunda Veteriner Hekimlerin kliniklerine getirilen herhangi bir hayvana farklı bir muamele yapmaları ne yasal olarak ne de etik açıdan mümkün değildir.
Dolayısıyla kliniklere gelen tehlike arz eden hayvanlara sadece hayvan sağlığını değil, halk sağlığını da korumaya yönelik aşı ve paraziter tedavi uygulamalarının yapılması zorunludur. Yapılan uygulamaların başka bir hekim tarafından bilinmesi amacıyla verilen sağlık karnesinin düzenlenmesinde de bir sakınca yoktur. Çünkü sağlık karnesi üzerinde Belediye Kaydı bulunmadığı taktirde hayvanın kayıt belgesi yerine geçmemektedir.
Klinisyen Veteriner Hekimler hayvan sahibine tehlike arz eden bir tür olduğu için bakamayacağını bildirdiği taktirde hayvan sahipleri bu uygulamaları hiç yaptırmayacak, zaten tehlike arz ettiği belirtilen bu hayvanlar halk sağlığı ve toplum açısından daha da büyük tehdit haline gelecektir. 
Tehlike arz eden hayvanlara ilişkin sorunların çözümlenebilmesi ve yasada belirtilen düzenlemelerin uygulanabilmesine ilişkin İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı dahil olmak üzere pek çok kuruma çözüm önerilerimizi içeren Yasa Taslağı Çalışmamız iletilmiştir. Önerilerimizin başında gelen sahipli hayvanların kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirilmesi ve hayvan sahiplerine eğitim verilerek sahiplendirme yapılması konularında gerekli uygulamalar ve yasal düzenlemeler yapılmadığı sürece söz konusu uygulamalarda sıkıntı yaşanacağı hususunun bir kez daha belirtilmesinde fayda görülmektedir. Tehlike arz edilen hayvanlara yönelik sorunların müsebbibi bir meslek grubu olarak Veteriner Hekimler olamayacağı gibi çözüme yönelik uygulamaların da Veteriner Hekimler üzerinden beklenmesi gerçekçi ve bilimsel bir uygulama olmayacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz Kanun maddeleri ve uygulamadaki gerçekler dikkate alındığında Veteriner Hekimler Odası ve Veteriner Hekimler olarak gerek Kanuna uygunluk gerekse meslek etiği adına yapılabilecek olan; tüm eğitim ve çalışmalarımızda tehlike arz eden hayvanlar hakkında meslektaşlarımızı, hayvan sahiplerini ve hayvanseverleri bilgilendirmek dışında yapabileceğimiz herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.
Dolayısıyla; şikayet konusunda belirtilen Veteriner Hekimler, tehlike arz eden hayvanların üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkemize girişi, satışı ve reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve hediye edilmesi kapsamında bir faaliyet gerçekleştirmedikleri için kanuna aykırı davranışta bulunmadıkları gibi bu hususta meslek etiğine aykırı bir davranışları da bulunmamaktadır.
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Odamızca gerçekleştirilen her etkinlikte yasal düzenlemelere uygun şekli ile tehlike arz eden türlerle ilgili olarak meslektaşlarımız bilgilendirilmektedir.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu