Menü için tıklayınız

e-reçete Uygulaması

e-reçete Uygulaması

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI  

                                                                                                                                 25/12/17

                                              Değerli Meslektaşlarımız;

            Bilindiği üzere GTHB 2018 yılı başından itibaren e-reçete uygulamasına geçeceğini açıklamıştır.  Halen bir çok meslektaşımızın içeriğini tam olarak bilmediği uygulama hakkında görüş ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir.

            Çeşitli illerdeki serbest çalışan meslektaşlarımıza talep formu adı altında gönderilen ve sonrasında gelen tepki ve taleplerin akabinde Bakanlık 23 Mayıs 2017 tarihinde on oda başkanının katılmasıyla toplantı düzenleyerek konuyu aktarmıştır. Ancak konu detaylı ve karmaşık olduğu için tekrar toplantılara ihtiyaç duyulmuş Bakanlık bir çok ilde toplantı düzenleyerek uygulamayı açıklamaya çalışmıştır.

            Hekimlik mesleğimiz gereği hayvan ve toplum sağlığına ilişkin tüm çabaların yanında yer almaktayız. Ancak iyi planlanmadığı takdirde e-reçetenin beklenen yararları sağlayamayacağı, hekim inisiyatifini ortadan kaldırılabileceği,  mesleğimiz ve Ülke hayvancılığı açısından olumsuz etkiler yaratabileceği düşünülmektedir. Uygulamaya kısa bir süre kala bu güne kadar yapılan toplantılarda oda başkanları ve üyelerimizden gelen talepler maalesef yeterince karşılanamamıştır. Bakanlıktan beklentimiz Meslek Odalarıyla görüşmelerini sürdürmesi, sahada görev yapan ve bu uygulama başladığı takdirde en önemli parçası olacak sekiz bine yakın serbest çalışan meslektaşımızı yanına alarak çalışmalar yürütmesidir.

            Reçete, "Veteriner hekim tarafından kullandığı ilaçları hekimin kimlik adres bilgileri ve diploma numarasını, kullanılmasını tavsiye edilen ürün veya terkipleri ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren ve satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan tarihli ve imzalı belge" olarak tanımlanmaktadır. Ancak mevcut programda reçete tanımı içinde yer almayan, kişisel ticari bilgilerin paylaşılması, yazılımın getirmiş olduğu hekimlik inisiyatifini ortadan kaldıran, bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bazı ilaçların hekimlik inisiyatifine bağlı kullanımı durumunda hekimlik açısından haksız itham ve cezai yaptırımlara yol açabilecek sakıncalar içerdiğini düşünmekteyiz. Adı e-reçete olan bir yapı içerisinde bir mesleğin icrasına ilişkin tanımlamaların yer alması, istatistiki bilgilerin derlenmeye çalışılması esasen reçete tanımına da uygun görünmemektedir.

Bu uygulama hasta sahibi veteriner hekim arasındaki mesleki sır niteliği taşıyan bilgilerin,  kişisel bilgilerin,  3.şahıs ve kurumlar için ticari değer taşıyabilecek verilerin kullanılması riskini doğurabilmektedir.

            E-reçete sistemini internet alt yapısının çevrim dışı olduğu bölgelerde kullanılması mümkün olmayacaktır.

            Yaratacağı karmaşa sebebiyle sistem, Veteriner hekimlerin ilaç bulundurma yetkilerinin ellerinden alınmasıyla sonuçlanacak süreci başlatabilir.

 Bu çapta geniş bir projenin uzun süren deneme çalışması yapılmadan uygulamaya konulması sahadan gelen geri dönüşlerin doğru değerlendirilmesinin önüne geçecektir.  

            Tüm dünyada Veteriner hekimler hastalarını tedavi ederken beşeri ilaçları kullanmaktadırlar. Oysa getirilmek istenen sistem beşeri ilaçların kullanılmasını zorlaştırmakta, reçetelere yazılabilecek beşeri ilaçları sınırlandırarak hastanın tedaviye ulaşım hakkını, tanıyı koyan ve hastanın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan Veteriner hekimin mesleki yetkisini kısıtlamaktadır. Bu müdahale kanunlarımıza da aykırı bir durum oluşturmaktadır.  Dahası ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olarak hayvan sağlığı ve refahına ilişkin uygulamaları sınırlamaktadır.

Ülke ekonomisi açısından bakıldığında Ülkemizde satılan Veteriner ilaçlarının beşeri ilaçlara göre oldukça pahalı olması fazladan büyük miktarda dövizin yurtdışına çıkmasına neden olacağı açıktır.

Veteriner tıbbi ürün bulundurma ve satma ruhsatı olmadan eczanelerin e-reçete uygulaması ile Veteriner tıbbi ürünleri satabilmesi de sakıncalıdır.

            Sistemde oluşan kayıtlar ve bu kayıtları diğer tarafların da görmesi, hatalı hekimlik uygulaması iddialarıyla Veteriner hekimleri haksız hukuksal süreçlerle karşı karşıya bırakabilecektir.

            Sonuç olarak Veteriner hekimlik mesleğinin icrasını sınırlayacağı,  teknik zorluklar nedeniyle sistemin sağlıklı şekilde çalışamayacağı, beklentinin aksine görülmektedir. Bu nedenlerle, Bakanlığın uygulamayı tekrar gözden geçirmesi, yeterli bir süre ertelenmesi, uygulamanın hedefine uygun olarak deneme çalışmaları yapıldıktan sonra değerlendirmesini talep etmekteyiz.                

 

 

                                                                                     İzmir Veteriner Hekimleri Odası

                                                                                                Yönetim Kurulu