Menü için tıklayınız

MESLEKTAŞLARIMIZA ve KAMUOYUNA DUYURU

MESLEKTAŞLARIMIZA ve KAMUOYUNA DUYURU

          

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan, birbirini değiştiren/tamamlayan kümülatif haldeki 04 Ocak 2018 tarihli “Veteriner Hekim E-Reçete Talimatı ve Uygulama Kılavuzu Versiyon I”, bunu değiştiren 22 Şubat 2018 tarihli “Veteriner Hekim E-reçete ve ilaç Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu Versiyon I”, 14 Mart 2018 tarihinde yapılan nihai değişiklikle son şekli verilen “Veteriner Hekim E-reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu Versiyon II” isimli düzenleyici işlemlerin iptali için Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından 14 Mayıs 2018 tarihinde Danıştay nezdinde İptal ve Yürütmeyi Durdurma talepli DAVA AÇILMIŞTIR.

            Dava açmamızın temel hukuki gerekçesi, 6343 sayılı Meslek İcra Kanunu 12. Madde ile var olan KÂĞIT REÇETE YAZMA HAKKI ve pratikteki ZORUNLULUĞUNUN veteriner hekimler açısından yasaklanmış olmasıdır.

            Oysa diğer sağlık meslek grupları için böyle bir yasaklama olmadığı gibi, yapılmış olan uygulama, veteriner hekimlik mesleğinin doğasına tamamen aykırıdır.

            Bu süreçte geniş bir meslektaş tabanını kapsayarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi’ni yürürlüğe sokan idarenin en önemli hatası, “reçete yazmak” ile “reçeteyi sisteme girmek” işlemlerini tek bir işlemde birleştirmek olmuştur.

            Oysa reçete yazmak hak ve yetkisi, bir hekimin;

  • Yasayla düzenlenmiş,
  • Kamusal,
  • Tarihsel,
  • Bilimsel,
  • Deontolojik yetkisidir.

 

Kullanılan ilaçların takibini sağlamak üzere kurulan bir bilgisayar sistemine ilaçların ve/veya reçetelerin girilmesi ise, teknik bir husustur. İdare hukuku bağlamında bu ancak tali bir tamamlayıcı işlem olabilir.

            Veteriner hekimin kamusal deontolojik yetkisi, bir internet sayfası üzerinden giriş zorunluluğuna dönüştürülerek ve TEK SEÇENEK OLARAK E-REÇETE DÜZENLENEREK, yaşamın olağan akışı gereği kullanılması zorunlu olan fiziki reçete ortadan kaldırılarak, evvela bu deontolojik kamusal yetki ve yeti anlaşılamamış olmaktadır.

Veteriner hekimliği mesleğinin yetki ve sorumluluk alanı ve bu kapsamda e-reçeteye ilişkin teknik olanaksızlıklar dikkate alındığında, sistemin her zaman her koşulda kullanılamayacağı aşikârdır. Kaldı ki, Bakanlığın planlı bakım nedeniyle sisteme erişimi kısıtladığı durumlar da veteriner hekimliği hizmetlerinin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Son olarak, 13 Mayıs 2018 günü bakım sebebiyle sistem dondurulmuş, sonrasında teknik arıza nedeniyle sistem açılamamış, 15 Mayıs 2018 günü akşamüzerine kadar geçen yaklaşık 40 saatlik süreçte sisteme sadece belli aralıklarda ve toplamda 2 saat kadar süre ile erişilebilmiş ve bu süreçte tedavi için getirilen ve ilaca gereksinim duyan hayvanlara reçete yazılamamıştır. Oysa, Bakanlığa yapmış olduğumuz tüm ziyaretlerde bu kaygılarımız dile getirilmiş, özellikle son ziyaretimizde, teknik arıza durumlarında kağıt reçete kullanma opsiyonunun sunulmamasının tedavisi devam eden hayvanlar için hayati risk oluşturduğu açıkça vurgulanmıştır. Hayvan sağlığı hizmeti 24 saat kesintisiz olmak zorundadır ve buna uygun bir işleyişin sağlanması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın temel sorumluluğudur. Sistemin kurgusu ve işleyişiyle ilgili olarak Bakanlığa bildirmiş olduğumuz küçük kusurlar giderilmiş olmakla birlikte, meslektaşlarımızın ve öncelikli paydaşlarımız olan hayvan sahiplerinin kaygıları doğrultusunda, hayvan sağlığı ve refahını esas alarak ilettiğimiz kritik taleplerin yerine getirilmemiş olması,  hukuki çözüm arayışını zorunlu kılmıştır.

Bu ve başka mesleki-hukuki sebeplerle, avukatlarımız eliyle açtığımız davayı meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

 

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI