Menü için tıklayınız

MEVZUAT

Yönetmelikler

 • Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Atlarin Enfeksiyöz Anemisi Hastaligina Karsi Korunma ve Mücadele Yönetmeligi
 • Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği
 • Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik
 • Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
 • Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
 • Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
 • Gıda Hijyeni Yönetmeliği
 • Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik
 • Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik
 • Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 • Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
 • Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği
 • Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
 • Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
 • Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
 • İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik
 • İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
 • Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
 • Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği
 • Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği
 • Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
 • Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik
 • Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği
 • Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
 • Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
 • Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
 • Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
 • Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
 • Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik (değişiklikler dahil)
 • Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
 • Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
 • Yem Hijyeni Yönetmeliği
 • Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
 • Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik
 • Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği
 • HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • Genelgeler

 • Hayvan Hastaliklari ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi(2013-04)
 • Arı Isletmeler ve Onayli Çiftlikler Genelgesi (2012-21)
 • Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığının Takibi, Kontrolü ve Eradikasyonu Projesi Genelgesi
 • Brucellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi Genelgesi (2012-03)
 • Brucellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi Genelgesi (2012-20)
 • Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Birincil Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi (2012-9)
 • Etlik ve Ticari Yumurtacı Kanatlı Kümeslerinde Yapılacak Kontrollerle İlgili Uygulama Prensipleri (2006-10)
 • Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri (2005-74)
 • Kaçak Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Tasfiyesi Genelgesi (2012/06)
 • Kaçak ve İllegal Veteriner İlaçları Hakkında Genelge ( 2009-36)
 • Kanatlı Sektörü Canlı Üretim Faaliyetlerinin Denetimi Genelgesi
 • Kanatlı Hayvanlarda Görülen Kuş Gribi Salgını Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar (Başbakanlık Genelgesi)
 • Kuş Gribi Hastalığı Genelgesi (2007-17 )
 • Özel Veteriner Laboratuvarlarının Çalışmaları Genelgesi
 • Ruhsatsız İlaç Kullanımı ve Yasaklanmış Maddeler (2007-18)
 • Ruhsatsız Veteriner İlacı Satış Yerleri Tamimi
 • Rutin Denetimlerde Kapalı Olduğu Tespit Edilen Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Genelge
 • Şap Hastalığı Tamimi (Tamim No: 26)
 • Trakya' ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri (2010-07)
 • Trakya'ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Uygulama Talimatı (2010-13)
 • 2019 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
 • Talimatlar

 • Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Talimatı
 • Bal Arılarının Varroosis’ine Karşı Korunma ve Mücadele Talimatı
 • Broiler (Ticari Etlik) Kümeslerinde Salmonella Kontrol Programı Uygulama Talimatı
 • Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulama Talimatı
 • Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı
 • 18.05.2012 tarihinde yayımlanan 2012/12 sayılı "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı" nda değişiklik yapılmasına dair talimat
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Kılavuz
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı
 • Domuz Gribi Hakkında Talimat
 • Etlerin Teftiş Talimatı
 • Ev ve süs hayvanları Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama talimatı
 • Gıda Kontrol Laboratuvarları Denetim Talimatı
 • GDO'lu Yemler Hakkında Uygulama Talimatı
 • Gıdalardaki İlaç Kalıntı Uyarıları Hakkında Talimat
 • Hastalık Çıkış ve Sönüş Raporu Düzenleme Talimatı
 • Hayvan Hastanesi Yönetmeliği Uygulama Talimatı
 • Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatı
 • Kırmızı Et/Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe ait Talimat
 • Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Uygulama Talimatı
 • Kuluçkahane ve Damizlik Kanatli Isletmeleri Yönetmeligi Uygulama Talimati
 • Şap Hastalığı Mücadele Talimatı
 • Tavuk Vebası Hastalığına (Avıan Influenza) Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi
 • Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Hakkında 2010/33 nolu Talimat
 • Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği uygulama Talimatı
 • Veteriner Ecza Depoları, Perakende Satış Yerleri (Veteriner Hekim Muayenehane, Poliklink ve Hayvan Hastaneleri) ile Toptan Veteriner Tıbbi Ürün Temin Eden Hayvancılık İşletmelerinin İzin ve Denetimleri Talimatı
 • Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinin Uygulama Talimatı
 • Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Kılavuz Talimatı
 • Yemlerin Resmi Kontrolü, Numune Alma, Onay - Kayıt ve Yemlerin Piyasaya Arzı Hakkında Uygulama Talimatı
 • Veteriner Hekim e-Reçete Talimatı ve Kılavuzu
 • Tebliğler

 • 2000/44 - Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ
 • 2012/73 - Balıkçılık Ürünlerine Ait Duyusal Özellikler ve Toplam Uçucu Bazik Azot Limitleri Tebliği
 • 1996/8 - Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ
 • 2002/68 - Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ
 • 2003/18 - Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ
 • Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürülükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • 2008/47 - Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Yeni)
 • 2012/11 - Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ
 • 2012/12 - Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ
 • 2005/12 - İlaçlı Yem Tebliği
 • İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ
 • 2005/24 - Karma Yemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ
 • 2010/31 - Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için için aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ
 • 2000/3 - Kasaplık Canlı Tavuk Etleri ve Yumurtalarının İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ
 • 2002/38 Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • 2012/13 - Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2003/21 - Sığır Somatotropin Hormonunun Yasaklanması Hakkında Tebliğ
 • 1996/5 - Sığır, Koyun ve Keçi Etlerinin İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlarla İlgili Tebliğ
 • Yalancı Tavuk Vebası Hastalığında Aşısız Arilik Programına İlişkin Tebliğ
 • 1997/12 - Yem Yönetmeliği ile İlgili Uygulama Tebliği
 • 2005/3 - Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ
 • 2004/35 - Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ
 • 2007/10 -Sözleşmeli Besiciliğin Desteklemesine Dair Uygulama Tebliği